Πολιτική Ασφάλειας

Η Πολιτική Ασφάλειας της ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΗΣ Ι. & ΑΦΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΕΠΕ έχει ορισθεί με σκοπό την επίτευξη και διατήρηση της υψηλότερης δυνατής ποιοτικής στάθμης στα προϊόντα που παράγει, τουτέστιν να παράγει/διανέμει προϊόντα ασφαλή για τον καταναλωτή, τα οποία πληρούν όλες τις σχετικές με την ασφάλεια των τροφίμων νομικές απαιτήσεις.

Για το σκοπό αυτό η εταιρεία ανέπτυξε, εγκατέστησε και διατηρεί ένα σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων βάσει του Διεθνούς Προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO 22000.

Ταυτόχρονα, η εταιρεία προάγει την εφαρμογή της πολιτικής ασφάλειας τροφίμων με τους ακόλουθους τρόπους:

  • Εκπαιδεύει συστηματικά και αναβαθμίζει το προσωπικό της, ώστε να υπάρχει συνεχής βελτίωση
  • Επενδύει σε κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή, ενώ ελέγχει και συντηρεί τον εξοπλισμό της σε τακτά χρονικά διαστήματα
  • Επιβάλει την τήρηση αυστηρών μέτρων προσωπικής υγιεινής
  • Αναλύει τους κινδύνους ασφάλειας των προϊόντων που διαχειρίζεται
  • Επεξεργάζεται τις μη συμμορφώσεις / αποκλίσεις και εντοπίζει τις αιτίες τους για τη δρομολόγηση διορθωτικών ενεργειών
  • Ανταποκρίνεται άμεσα στα παράπονα των πελατών και επιδιώκει τη σταδιακή εξάλειψη τους

Ο Υπεύθυνος Παραγωγής σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων αναλαμβάνουν τη συνολική ευθύνη για την λειτουργία και την τήρηση του συστήματος διαχείρισης, καθώς και τη συνεχή βελτίωσή του, ώστε να ανταποκρίνεται κατά τον καλύτερο τρόπο στην παρούσα πολιτική ποιότητας.

Η διοίκηση δεσμεύεται να στηρίζει τους παραπάνω με όλα τα απαιτούμενα μέσα και πόρους, ώστε το σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων να λειτουργεί αποδοτικά και να καλύπτει τους σκοπούς της δημιουργίας του.

Ο κάθε εργαζόμενος οφείλει, κάνοντας χρήση της εκπαίδευσης που του παρέχεται και των μέσων που τίθενται στη διάθεσή του, να τηρεί τις διαδικασίες του συστήματος διαχείρισης και να συμβάλει στην διαρκή εδραίωση και βελτίωσή του.

Η εταιρεία συνεργάζεται με ειλικρίνεια με τις ελεγκτικές αρχές και με τα υπόλοιπα μέλη του δικτύου τροφίμων με στόχο την προστασία της υγείας του καταναλωτή. Επενδύει συνεχώς στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και τεχνικών που βελτιώνουν το επίπεδο υγιεινής των προϊόντων της. Διαθέτει σχέδια για τη διαχείριση πιθανών κρίσεων ασφάλειας τροφίμων, καθώς και για την έγκαιρη ανάκληση μη συμμορφούμενων προϊόντων της.

Επιμορφώνει το ανθρώπινο δυναμικό της, ενώ υπάρχει σαφής καταμερισμός αρμοδιοτήτων και ευθυνών σε σχέση με την ασφάλεια τροφίμων στα πλαίσια του οργανογράμματος της.

Η πολιτική ασφάλειας τροφίμων της εταιρείας αποτελεί μέρος της γενικότερης οικονομικής πολιτικής της και μέσω της πλήρους εφαρμογής της προασπίζεται το κύρος της εταιρείας και η εύρυθμη λειτουργία της.

Η εταιρεία θέτει ετήσιους μετρήσιμους στόχους, οι οποίοι βοηθούν στη βελτίωση και επικαιροποίηση του συστήματος.

Η ανωτέρω πολιτική ποιότητας είναι γνωστή και εφαρμόζεται από το σύνολο του προσωπικού της εταιρείας.

Ημερομηνία 3/4/2012

Ο Διευθυντής